Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
82,97 %
Đã tiếp nhận
3786
hồ sơ
Đã xử lý
3464
hồ sơ
Xem chi tiết
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ